užprašyti

užprašyti
užprašýti 1. tr. N, M iš anksto pakviesti: Užprašýt reikia, tai tada ateis [svečiai] Grv. Užprašė užeiti pas mumis pažiūrėt Krm. Ją gi dėdė ažuprãšė kieman Ob. Stirna visų pirma užprašýta buvo (d.) Ps. A zuikys į kūmus užprãšė, ka taip lakstai?! LTR(Vdk). | refl. tr.: Kits kitą užsiprašo ant alaus . Ažsiprãšė daug berniukų, sukapojo du sūriuku (d.) Dglš. Nesamdė, ale tik teip užsiprãšė muzikontus Krs. 2. intr. įprašyti, paprašyti: Duktė užprãšė dažų parnešt Lp. 3. tr. Mžš iš anksto paprašyti, užsakyti: Amiliutė vieną paršą užprašė, liepė užvežt Všn. Užprãšė iš anksčiau siuvėją, kad pasiūtų Jnšk. Mano uogos užprašýtos Ktk. Tą dešimtį literių galėjo mun atnešti: jug aš buvau užprãšęs Pp. 4. tr. paraginti, pasiūlyti (valgyti, gerti): Visi valgė ir gėrė, užprašomi ir raginami šeimininkų M.Katk. 5. refl. nusibaigti, gauti galą prašant: O sūnui tai niekados nedavė skatikėlio, kad jisai prašytų užsiprašytų V.Krėv. Niekad nevirdavau, kad jiej ir užsiprašýtų Klvr. 6. tr., intr. pradedant derėtis, reikalauti už parduodamą daiktą, už darbą tam tikros sumos: Užprašyti moka: keturių dešimtų tūkstančių užprašė A.Vien. | refl.: Išleidau visus piningus, o tas siuvėjas teip brangiai užsiprãšė Vvr. Užsiprãšė po dvylika, o nupirko už dešimt Všk. Kas jam tiek duos – par daug jau užsiprãšo Všk.refl. pareikalauti per didelės sumos: Bijau užsiprašyti, bijau būti brangininkė I.Simon. \ prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; paprašyti; papaprašyti; parprašyti; perprašyti; praprašyti; priprašyti; papriprašyti; suprašyti; užprašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • užprašyti — užprašýti vksm. Užprašiaũ kaimýnus į vestuvès, į tal̃ką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užprašinėti — 1. iter. dem. užprašyti 1: Gediminas meiliai juos užprašinėjo į Lietuvą žmonių mokyti rš. Numylavęs, nuglamžavęs visus, apsipasakojo užsakus padavęs, užprašinėjo į veselę Žem. Užprašinė[ja] visus – atvažiuokiat! Krš. Ant kožnų krikštynų viena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užprašymas — užprãšymas sm. (1) 1. Sut → užprašyti 1: Toksai užprašymas senutei labai turėjo patikti Ašb. 2. kviečiamasis raštas, kvietimas: Didikai, darydami pokylį, prieš aštuonias dienas išsiuntinėja užprašymus rš. 3. → užprašyti 6: ^ Užprãšymas nelenda… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsakyti — 1 užsakyti Š, NdŽ; N, Ser 1. tr., intr. Q43, M, J, P paskelbti, pranešti: Žmonės sujudo ženytis: šiandie penkerius užsakus užsãkė per pamokslą Jnšk. Bažnyčioj užsãko, kad tas ir tas vedasis su tokia ir tokia Krm. Mažulalę šiandien užsãkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • angažuoti — angažuoti, uoja, ãvo tr. TrpŽ iš anksto kviesti, užprašyti; sudaryti sutartį su artistu tam tikram laikui arba tam tikram spektaklių skaičiui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiprašyti — 1. tr. priet. užleisti nemalonumais tą, kuris ko nedavė prašančiam (pvz., nėščiai moteriai): Tavę kas ar neapiprãšė? Trgn. 2. refl. tr. apeiti prašant: Apsiprašiau kaimynus, ko reiks talkai, o rytą susinešiosu Šts. prašyti; apiprašyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atprašyti — 1. tr. Q4, B stengtis atgauti, išreikalauti grąžinti: Atieškau, atprašau skolą R114. Šią dieną dovanoja, rytoje atprašo BBSir20,16. Kurs tavo ką ima, to n’atprašyk CII966. Kam daug duota, nuo to ir daug atprãšoma KII348. Tas velnias nėkaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daprašyti — ×daprašyti (hibr.) tr. priprašyti: Ir vėl mane daprãšė in arklius (prižiūrėti arklių) Imb. | refl.: Dasprãšė su manim važiuot Rš. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išprašyti — 1. tr., intr. Q53, R, K labai prašant paveikti, kad duotų, sutiktų ką padaryti: Tol prašė, kol išprãšė paskutinį paršiuką Srv. Pavasarį nė šimtas davatkų lytaus neišprãšo, o ka reik šienauti, i viena davatka gerai Lk. Led išprãšė, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maldaaukė — maldãaukė sf. (1) auka maldoms užprašyti: Avinvedys prasidžiugęs ėmė nužemintai pasakotis, iš kokio neturtingo vienuolyno, kokios dievobaimingos brolijos siųstas į žmones maldaaukes rinkti Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”